Regulamin pobytu

Właściciele obiektu Poduszka Glamping Osada nad wodą będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Glamping wynajmowany jest na doby hotelowe.
  Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  – profesjonalną, uprzejmą obsługę;
 3. Zgodnie ustawą Dz. U. Nr 81, poz. 529 wewnątrz glampingu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty za dezodoryzację pomieszczenia w wysokości 250 zł oraz dodatkowo, zgodnie z ww. ustawą karą grzywny w wysokości 500 zł.
 4. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego namiotu glampingowego gotowego do użytkowania i przekazaniu informacji dotyczących wyposażenia namiotu, i zasad użytkowania namiotu.
 5. Oddanie namiotu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie czystego namiotu personelowi Bazy.
 6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu wobec ustaleń w rezerwacji (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania namiotu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Osady.
 8. Za uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów będących na wyposażeniu Osady klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 9. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych namiotów powstałe z winy korzystających z obiektu lub osób ich odwiedzających rozliczane są w pierwszej kolejności na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Osady które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 10. Osada nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 11. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 8.00 – 22.00 na odpowiedzialność osób zapraszających i za zgodą obsługi obiektu.
 13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 -7.00.
 14. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające ciszy nocnej, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, będę zobligowane do opuszczenia Osady w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. Osada zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Osoby niebędące klientami Osady mogą przebywać na terenie wyłącznie za uprzednią zgodą administratora i w czasie przez niego ustalonym.
 17. Zezwolenie na pobyt psów w Osadzie możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu personelowi i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Osady. Na terenie zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 18. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel .
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w glampingach grzałek, żelazek elektrycznych, grzejników elektrycznych lub gazowych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia namiotu.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 21. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 22. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wodnego dostępnego na terenie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 23. Obszar wodny znajdujący się na terenie jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność.
 24. Korzystanie z obszaru wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu jest zabronione.
 25. Spożywanie alkoholu na obszarze wodnym jest zabronione.
 26. Osada nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 27. W przypadku opuszczenia Osady pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi .
 28. Osada zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Osady.
 29. W przypadku naruszenia regulaminu Goście mogą zostać wymeldowani w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu opłaty za pobyt.
 30. Osada zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu.
 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 32. Zabrania się rozpalanie ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych.
 33. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Osady i obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.
 34. Goście korzystający z usług Bazy zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.